СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ    

«ПОЛТАВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ № 15

ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»

(нова редакція)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полтава

2017

 

 

І. Загальні положення

 

1.1. Повна назва навчального закладу – Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області».

1.2.  Організаційно правова форма – комунальний заклад.

1.3. Місцезнаходження Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області»: м. Полтава,  вул. Тунельна, 16.

1.4. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» є юридичною особою, має печатку, ідентифікаційний код, штамп встановленого зразка,  бланки з власними реквізитами.

1.5. Засновником Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів     № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» є Полтавська міська рада (надалі – засновник). Власником майна є територіальна громада міста Полтави в особі Полтавської міської ради. Уповноваженим органом, який здійснює в межах своїх повноважень управління закладом загальної середньої освіти є: управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – управління освіти).

1.6. Головною метою Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями Комунального закладу   «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» є:

-         забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

-         виховання громадянина України;

-         виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

-         формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуття національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

-         виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

-         розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

-         реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

-         виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як вищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

-         створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.8. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.9. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» самостійно приймає рішення  і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

-         безпечні умови освітньої діяльності;

-         дотримання державних стандартів освіти;

-         дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

-         дотримання фінансової дисципліни.

1.11. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» визначена українська мова навчання.

1.12. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» має право:

-         проходити в установленому порядку державну атестацію;

-         визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу за погодженням із власником (засновником);

-         визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-         в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-         спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

-         використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

-         отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

-         залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

-         розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

-         надавати платні послуги.

1.13. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» створюються та функціонують методичні об’єднання:

- класних керівників 1-9 класів;

- вчителів початкових класів;

- вчителів природничо-математичного циклу;

- вчителів суспільно – гуманітарних дисциплін;

- динамічні групи.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються поліклінічним відділенням 1 дитячої міської лікарні міста Полтави.

1.15. Взаємовідносини Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

ІІ. Організація освітнього процесу.

 

2.1. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного плану.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області».

2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» погоджується радою Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області»  здійснює освітній процес за  груповою та індивідуальною формами навчання.

2.5. Зарахування учнів до Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

2.6. У разі потреби учень може перейти протягом року на навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності  особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

2.7. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» для учнів 1-4 класів, за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу створюються групи продовженого дня.

2.8. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються Комунальним закладом «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

2.10. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків, передбачених законодавством України.

2.11. Протягом навчального року встановлюються канікули, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

2.12. Тривалість уроків у Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-дев’ятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» і затверджується директором. Тижневий режим роботи Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» фіксується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

2.13. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.14. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до  діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів.

У першому класі дається словесна оцінка досягнень учнів у навчанні, в 2 – оцінювання проводиться за рішенням педагогічної ради, з 3 по 9 клас досягнення учнів оцінюються за 12-бальною системою.

У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.15. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.16. Переведення і випуск учнів Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» відповідно до чинного законодавства.

2.17. При переведені учнів з початкової до основної школи, передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.18. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації  визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

2.19. Учням, які закінчили певний ступень Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», видається відповідний документ про освіту:

-         по закінченні початкової школи – табель успішності, характеристика.

-         по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту.

2.20. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального заохочення як нагородження Похвальним листами  та Похвальною грамотою.

 

ІІІ. Учасники освітнього процесу.

 

3.1. Учасниками освітнього процесу у Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» є:

-         учні;

-         керівники;

-         педагогічні працівники;

-         бібліотекар;

-         інші спеціалісти;

-          батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учні мають право:

-         на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

-         на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області»;

-         на доступ до інформації з усіх галузей знань;

-          брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати учать у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

-         брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

-         брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

-         брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

-         на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

-          на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

-         оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

-         дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

-         бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

-         дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

-         брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

-         дотримуватися правил особистої гігієни;

-         сумлінно ставитися до виконання обов’язків чергового або доручень;

-         виконувати правила поведінки у закладі.

3.5. Педагогічними працівниками Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

-         захист професійної честі, гідності;

-         самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

-         участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

-         проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

-         виявлення педагогічної ініціативи;

-         позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

-         участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

-         підвищення кваліфікації, перепідготовку;

-         отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, в порядку, визначеному законодавством України;

-         на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

-         забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

-         сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереження їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

-         сприяти зростанню іміджу закладу;

-         настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

-         виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

-         готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

-         дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

-         захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

-         постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

-         виконувати накази і розпорядження директора закладу, органів управління освітою;

-          брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору, або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

-         обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

-         звертатись до органів управління освітою, директора закладу  і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

-         брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації освітнього процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

-         на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу  та у відповідних державних судових органах.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

-         забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

-         постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

-         поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

-         виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

-         виховувати у дітей повагу до своїх однокласників та працівників закладу.

3.13. Представники громадськості мають право:

-         обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у закладі;

-         керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

-         сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню закладу;

-         проводити консультації для педагогічних працівників;

-         брати участь в організації освітнього процесу.

3.14. Представники громадськості зобов’язані:

-         дотримуватися Статуту закладу, виконувати накази та розпорядження директора закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

 

 

ІV. Управління закладом

 

4.1. Управління Комунальним закладом «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» здійснюється його засновником Полтавською міською радою, управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

4.2. Безпосереднє керівництво закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не меш, ніж 3 роки.

Директор Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» призначається і звільняється з посади рішенням засновника закладу або уповноваженого ним органу шляхом укладання контракту. Директор призначається на посаду за результатами конкурсного відбору у встановленому законодавством порядку та у відповідності до Положення про конкурс керівника комунального закладу загальної середньої освіти. У разі відсутності директора, виконання обов'язків покладається на заступника директора або інших педагогічних працівників закладу. Директор Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» призначає та звільняє з посади заступників директора, педагогічних та інших працівників закладу.

4.3. Вищим органом громадського самоврядування закладу є конференція колективу (загальношкільні збори), що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-         працівників закладу – зборами трудового колективу;

-         учнів закладу– класними зборами;

-         батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів.

Термін їх повноважень становить  один рік.

Конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати конференцію мають голова ради Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», делегати конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Конференція:

-         обирає раду закладу, її голову, встановлює термін їх повноважень;

-         заслуховує звіт директора і голови ради закладу;

-         розглядає питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності;

-         затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;

-         приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

-          обирає раду закладу та піклувальну раду, встановлюють термін їх повноважень.

4.4. У період між загальними зборами діє рада Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області».

4.4.1. Метою діяльності ради є:

-         сприяння демократизації і гуманізації освітнього процесу;

-         об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку закладу та удосконалення освітнього процесу;

-         формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління закладом;

-         розширення колегіальних форм управління закладом;

-         підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією освітнього процесу.

4.4.2. Основними завданнями ради є:

-         підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

-         визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню освітнього процесу;

-         формування навичок здорового способу життя;

-         створення належного педагогічного клімату в закладі;

-         сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

-         підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

-         підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення  освітнього процесу учнів;

-         ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

-         стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

-          зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та закладом з метою забезпечення єдності освітнього процесу.

4.4.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів закладу, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються конференцією Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області».

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно конференцією.

4.4.4. Рада закладу діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         колегіальності ухвалення рішень;

-         добровільності і рівноправності членства;

-         гласності.

Рада працює за  планом, що затверджується конференцією.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора, власника, а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менш двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не  суперечать чинному законодавству та Статуту Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які  їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету закладу.

4.4.5. Очолює раду Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності закладу, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4.6. Рада закладу:

-         організовує виконання рішень конференції;

-         вносить пропозиції щодо зміни типу, Статуту, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

-         спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи закладу та здійснює контроль за його виконанням;

-         разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту закладу;

-         затверджує режим роботи закладу;

-          сприяє формуванню мережі класів закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

-         приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

-         разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

-         погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

-         заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;

-         бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителя;

-         вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

-         виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

-         вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

-         ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

-         сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-         розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

-         розглядає питання родинного виховання;

-         бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-         сприяє педагогічній освіті батьків;

-         сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

-         розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

-         організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

-         розглядає звернення учасників освітнього процесу з питань роботи навчального закладу;

-         вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

4.5. При Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області», за рішенням конференції може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.6. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.6.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

-         сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

-         співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у закладі;

-          зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази закладу;

-         організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

-         вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

-         запобігання дитячій бездоглядності;

-         сприяння працевлаштуванню випускників закладу;

-         стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-          всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та закладом.

4.6.2. Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємців, установ, організацій,  окремих громадян, у тому числі іноземних;

Члени піклувальної ради обираються на загальній конференції Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в освітній процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора закладу;

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальній конференції на його місце обирається інша особа.

4.6.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-         пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-         дотримання вимог законодавства України;

-         самоврядування;

-         колегіальності і рівноправності членства;

-         гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу закладу , батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.6.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

-         скликає і координує роботу піклувальної ради;

-         готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

-         визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

-         представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.6.5. Піклувальна рада має право:

-         вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора закладу, загальної конференції  пропозиції щодо зміцнення матеріально-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази закладу;

-         залучати додаткові джерела фінансування закладу;

-         вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази закладу;

-         стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

-         брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи закладу, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

-          створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьків або осіб, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.7. Директор Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області»:

-         здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

-         організовує освітній процес;

-         забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних  та протипожежних норм, техніки безпеки;

-         підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

-         забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

-         призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

-         контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

-         здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

-         розпоряджається за погодженням із засновником або уповноваженими органами (управління освітою) в установленому порядку з дотриманням чинного законодавства України шкільним майном і коштами;

-         видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

-         за погодження із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників закладу;

-         створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;

-          несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.

 4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором закладу і затверджується управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор закладу. Усі педагогічні працівники закладу освіти мають брати участь у засіданнях педагогічної ради.

4.10.Педагогічна рада закладу загальної середньої освіти:

планує роботу закладу;

схвалює освітні програми закладу та оцінює результативність їх виконання;

формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;

ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу;

розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту закладу та проведення громадської акредитації закладу;

розглядає інші питання, віднесені законом та/або статутом закладу до її повноважень.

Рішення педагогічної ради закладу загальної середньої освіти вводяться в дію рішеннями керівника закладу.

4.11. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області». Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

4.12. У Комунальному закладі «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

 

V. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

 

5.1. Матеріально-технічна база включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

Майно, закріплене за комунальним закладом, належить закладу на правах оперативного управління. Відповідно до рішення Полтавської міської ради про заснування навчального закладу та статуту школи, право власності на навчальний заклад належить територіальній громаді міста в особі Полтавської міської ради.

5.2. Фінансово-господарська діяльність здійснюється на основі її кошторису.

Джерела формування кошторису є:

- кошти місцевого бюджету в обсязі, передбаченому нормативами    фінансування загальної середньої освіти, для забезпечення освітнього процесу;

- кошти, отримані за надання в обсязі Державних стандартів освіти платних послуг згідно чинного законодавства;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

5.3. Порядок діловодства в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковано навчальний заклад.

За рішенням засновника (власника) закладу бухгалтерський облік здійснюється централізованою бухгалтерією управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

5.4. Звітність про діяльність встановлюється відповідно до законодавства.

 

 

VI. Міжнародне співробітництво

 

6.1. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

6.2. Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» має право відповідно до чинного законодавства за погодженням із уповноваженими органами управління освітою укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

 

 

VII. Контроль за діяльністю  закладу

 

7.1. Державний контроль за діяльністю Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

7.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради.

 

VIII. Реорганізація або ліквідація

 

8.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Комунального закладу «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 15 Полтавської міської ради Полтавської області» приймає засновник.

8.2. У разі ліквідації закладу  її активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

 

 

 

 

Міський голова                                        О.Мамай