УПРАВЛІННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІМ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
 

Управлінські органи в школі

Управлінські органи в школі

   З метою оптимізацїї управління життєдіяльністю школи створюють органи управління, діяльність яких дає змогу враховувати потреби учасників навчально-виховного процесу. Наявність розгалуженої структури управлінських органів у школі вимагає організації їх взаємодії, координації роботи всіх підрозділів.
   До структури управлінських органів у школі належать:
— органи колегіального управління школою (конференція, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступнику);
— адміністрація школи (директор, його заступник з навчально- виховної роботи);
— органи громадського самоврядування (учнів (учком), учителів (профком), батьків (батьківський комітет).

Органи колегіального управління школою

   Органами колегіального управління школою є конференція, педагогічна рада, нарада при директорі, його заступниках. їх діяльність координується залежно від потреб колективу і завдань школи.
   Конференція (загальношкільні збори) є вищим колегіальним органом громадського самоврядування школи. Делегатів конференції з правом голосу обирають збори учнів II ступеня, збори вчителів та інших працівників, збори батьків і представників громадськості в однаковій кількості від кожної категорії. Конференція затверджує статут, вносить корективи, розробляє напрями розвитку школи, підвищення ефективності навчально-виховного процесу, здійснює пошуки додаткового фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази. За необхідності створює тимчасові, постійні комісії з різних напрямів діяльності школи, визначає їх повноваження. Скликається батьківським комітетом школи один раз на рік. 
   Кожна школа на основі типового Статуту з урахуванням соціальних, економічних, національних та регіональних особливостей розробляє свій статут.

Основним колегіальним органом управління закладу освіти є педагогічна рада.

   Статут школи — сукупність нормі правил життя колективу з урахуванням його особливостей і перспектив розвитку.

   Він не повинен суперечити основним державним документам про школу, обмежувати права учасників навчально-виховного процесу (вчителів та учнів). Затверджується її засновником та реєструється відповідним органом державного управління освітою.
    Батьківський комітет школи обирають на конференції або на загальних зборах школи.

   Батьківський комітет школи — орган колегіального управління шкільними справами, вирішення найважливіших питань щодо удосконалення навчально-виховного процесу.

   До складу батьківського комітету школи обирають представників батьків (або осіб, які їх замінюють) з кожного класу. 
  Наглядова(піклувальна) рада школи створюється за рішенням засновника, відповідно до спеціальних законів.До складу наглядової (піклувальної) ради школи не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти. Члени наглядової (піклувальної)  ради школи мають право брати участь у роботі колегіальних органів закладу освіти з правом дорадчого голосу.
   Нараду при директорі використовують для вирішення термінових питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу (аналізу успішності учнів, дисципліни в школі, для організації позакласної діяльності). Інколи нарада розглядає роботу окремих учителів, виконання стандартів освіти тощо. Участь у них є обов'язковою для педагогічних працівників, адміністрації. Періодичність проведення визначає директор школи.
   Наради при заступнику директора розглядають поточні проблеми, що стосуються їх адміністративної компетенції. Періодичність проведення визначається планом роботи школи.
   

Органи громадського самоврядування

   З метою демократизації управління, налагодження зворотного зв'язку, поточного коригування управлінських рішень у навчальному закладі діють органи громадського самоврядування учнів (учнівський комітет школи (класу), учителів (профспілковий комітет), батьків(батьківський комітет школи), повноваження яких визначає статут школи. Вони є дієвим засобом формування громадської думки, сприяють діалогізації взаємин з адміністрацією.
   Учнівський комітет школи (класу). Він є найавторитетнішим органом учнівського самоврядування, склад якого обирають на учнівських зборах школи (класу).
   Профспілковий комітет. Відповідно до законодавства персонал школи (педагогічний, адміністративно-господарський, медичний, навчально-допоміжний, обслуговуючий) має право вільно об'єднуватись у профспілки. Адміністрація школи погоджує з профспілковим комітетом штатний розклад, навчальне навантаження, умови праці персоналу, укладає угоди про охорону праці, повідомляє про скорочення робочих місць (не менш ніж за три місяці).  

На даний час мережа класів така:

1 клас - один

2 клас - один

3 клас - один

4 клас- один

5 клас- один

6 клас - один

7 клас - один

8 клас - один

9 клас - один

На базі школи працює одна група продовженого дня( 30 учнів).

Всього в школі навчається 138 учнів.

1 клас - 10 учнів

2 клас - 17 учні

3 клас - 23 учні

4 клас - 24 учнів

5 клас - 11 учнів

6 клас - 12 учнів

7 клас - 15 учнів

8 клас - 16 учнів

9 клас -10 учнів

Адміністрація закладу - директор і заступник з навчально-виховної роботи.